Amata apraksts

Amata apraksts - darba līguma neatņemama sastāvdaļa. Amata apraksts ir uzņēmuma iekšējais normatīvais akts vai dokuments, organizatoriskais dokuments un personāldokuments. Tas ir dokuments, kas nosaka darbinieka amata nosaukumu, vietu iestādes struktūrā, pienākumus, tiesības un atbildību, kā arī šā amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības. Amata apraksts ir viens no nozīmīgākajiem elementiem personālvadības sistēmā. Tas ir nepieciešams iestādes darba organizēšanai, darba izpildes analīzei un vērtēšanai, darbinieku atlases procesam (palīdz formulēt prasības pretendentiem un iepazīstināt jauno darbinieku ar veicamajiem pienākumiem), mācību plānošanai.